Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Poetry day!

The 21st of March is celebrated as the international day of poetry (the international day of sleep falls on the same day as well, although I can't really see any connection between them). The poem for today is one of Robert Burns' most famous love poems ' My love is like a red, red rose'.
Robert Burns (25 January 1759 – 21 July 1796) (also known as Rabbie Burns, Scotland's favourite son, the Ploughman Poet, Robden of Solway Firth, the Bard of Ayrshire and in Scotland as simply The Bard) was a Scottish poet and a lyricist. He is widely regarded as the national poet of Scotland, and is celebrated worldwide. He is the best known of the poets who have written in the Scots language, although much of his writing is also in English and a "light" Scots dialect, accessible to an audience beyond Scotland. He also wrote in standard English, and in these his political or civil commentary is often at its most blunt.


My love is like a red, red rose
O, my love is like a red, red rose,
that's newly sprung in June.
0, my love is like a melody,
that's sweetly play'd in tune.

As fair thou art, my bonnie lass,
so deep in love am I,
And I will love thee still, my dear,
till a' the seas gang dry.

Till a' the seas gang dry, my dear,
and the rocks melt wi' the sun!
And I will love thee still, my dear,
while the sands of life shall run.

And fare the weel, my only love!
And fare the well awhile!
And I will come again, my love.
Tho it were ten thousand mile!

You can watch a video of the poem read by an actor:
You can also check out more about  Burns' work in the Digital library archive:
Burns' Popular Songs - World Digital Library

Conditionals

1. The Zero Conditional (Type 0)

The zero conditional is a structure used for talking about general truths, or scientific facts -- things which always happen under certain conditions.

A zero conditional sentence consists of two clauses, an "if" clause and a main clause (note that most zero conditional sentences will mean the same thing if "when" is used instead of "if"). For example:
If the "if" clause comes first, a comma is usually used. If the "if" clause comes second, there is no need for a comma.
The simple present tense is the tense use in both clauses. Examples:
If you cross an international date line, the time changes.
Phosphorus burns if you expose it to air.

2. First Conditional (Type I)

The first conditional (also called conditional type 1) is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future.Type 1: if + present + future.
Example:
If I have the money, I will buy this car.
If it's sunny, we'll go to the park.
Peter will be sad if Susan leaves.
If you cook dinner, I'll wash the dishes.
Among other variations the structure if + present + present is also possible. It is used when the results are habitual or automatic. Example: If a commodity is in short, supply prices tend to rise.

3. Second Conditional (Type II)

The second conditional (also called conditional type 2) is a structure used for talking about unreal situations in the present or in the future.Type 2: if + past + conditional
Example:
If I had the money, I would buy this car. (Since I do not have the money I cannot buy any new car). The action in type 2 is characterized by unreality.
If I were you, I would drive more carefully in the rain.
If dogs had wings, they would be able to fly.
Paula would be sad if Jan left.

4. Third Conditional (Type III)

The third conditional (also called conditional type 3) is a structure used for talking about unreal situations in the past. In other words, it is used to talk about things which DID NOT HAPPEN in the past. Type 3: if + past perfect + perfect conditional
Full form : If I had studied harder, I probably would have passed the exam.
Contracted form :If I'd studied harder, I probably would've passed the exam.
Example:
If I had had the money, I would have bought this Audi. (But I did not have it, and so did not buy).
If you had driven more carefully, you would not have had an accident. (You had an accident because you didn't drive carefully enough.)
If we had played a little better, we could have won the game.(We didn't play well, so we lost the game.)
The action in type 3 is characterized by impossibility.

While type 1 and type 2 focus on the present or future, the time in type 3 is the past and signifies a completed action in the past. The condition, therefore, cannot be fulfilled because the action in the if-clause did not happen.

Practice time!

Exercise 1 
Exercise 2 (Sentence completion)
Exersise 2: 1st&2nd type conditionals
Exercise 3: 2nd&3rd type conditionals


Sources:
www.nonstopenglish.com
www.englishpage.com
http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/exercises/