Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Poetry day!

The 21st of March is celebrated as the international day of poetry (the international day of sleep falls on the same day as well, although I can't really see any connection between them). The poem for today is one of Robert Burns' most famous love poems ' My love is like a red, red rose'.
Robert Burns (25 January 1759 – 21 July 1796) (also known as Rabbie Burns, Scotland's favourite son, the Ploughman Poet, Robden of Solway Firth, the Bard of Ayrshire and in Scotland as simply The Bard) was a Scottish poet and a lyricist. He is widely regarded as the national poet of Scotland, and is celebrated worldwide. He is the best known of the poets who have written in the Scots language, although much of his writing is also in English and a "light" Scots dialect, accessible to an audience beyond Scotland. He also wrote in standard English, and in these his political or civil commentary is often at its most blunt.


My love is like a red, red rose
O, my love is like a red, red rose,
that's newly sprung in June.
0, my love is like a melody,
that's sweetly play'd in tune.

As fair thou art, my bonnie lass,
so deep in love am I,
And I will love thee still, my dear,
till a' the seas gang dry.

Till a' the seas gang dry, my dear,
and the rocks melt wi' the sun!
And I will love thee still, my dear,
while the sands of life shall run.

And fare the weel, my only love!
And fare the well awhile!
And I will come again, my love.
Tho it were ten thousand mile!

You can watch a video of the poem read by an actor:
You can also check out more about  Burns' work in the Digital library archive:
Burns' Popular Songs - World Digital Library

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου